Reklama
 
Blog | Petr Brož

Jesenice dostala k Vánocům ten nejhezčí dar – nulovou toleranci hazardu

Jen čtyři dny před Štědrým dnem zažila Jesenice u Prahy své malé drama v podobě projednávání změny obecně závazné vyhlášky regulující provozování některých hazardních her na území našeho města. Hrozilo nebezpečí, že by mohlo dojít ke zrušení nulové tolerance hazardu schválené v letošním srpnu a naopak k povolení vzniku dvou nových kasin. Naštěstí se díky značnému úsilí řady lidí podařilo tento záměr zvrátit a nulovou toleranci uhájit!

Jedním z nejpalčivějších a nejčastěji diskutovaných témat letošního roku byla na zastupitelstvu města Jesenice otázka regulace hazardu. Tento problém se na program jednání dostal hned několikrát. Hlavním důvodem „náhlého“ zájmu bylo problematické znění vyhlášky přijaté v roce 2013. Tato vyhláška totiž umožňovala na území obce provozování hazardních her pouze v jediné lokalitě poblíž městského úřadu. A to se bylo dle názoru Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže diskriminační – vyhláška totiž zvýhodňovala jediný hospodářský subjekt vybraný ne zrovna transparentní cestou. Město Jesenice tak muselo rychle jednat a přijmout vyhlášku novou nahrazující sporné znění. A to dříve než vyhlášku z roku 2013 Ministerstvo vnitra ČR zruší. Na povrch se tak vynořil staronový spor o to, jakou formu regulace zvolit.

Na přetřes přišel hazard v červnu (viz videozáznam z jednání zastupitelstva). Zatímco část zastupitelů a zastupitelek již tehdy navrhovala prosazení na území obce úplné nulové tolerance, druhá část se s tímto záměrem neztotožnila. Plošný zákaz totiž nechtěla zavést ve snaze udržet příjem několika miliónů korun z odvodů kasina pro obecní pokladnu a z obavy, že by u nás mohly vzniknout nelegální herny. Zároveň zastupitelstvo nechtělo vystavit obec případným soudním sporům s celou řadou subjektů, které se cítili starou vyhláškou diskriminováni. Proto bylo v červnu navrženo znění vyhlášky povolující na území Jesenice tři kasina. Záměr navýšit počet kasin ale vyvolal mezi zastánci nulové tolerance pobouření a snahu záměr zastavit. Na červnovém zastupitelstvu se tak rozvinula bouřlivá diskuse, na jejímž konci nebyl přijat ani jeden z předložených návrhů. V platnosti tak zůstala sporná stará vyhláška.

Celá záležitost se tak odložila na srpen 2016 (viz videozáznam), kdy bylo předloženo nové znění s návrhem na plošný zákaz hazardu na území obce. Předkladatelé tak reagovali na novou situaci; Ministerstvo vnitra ČR totiž na konci června zahájilo s Jesenicí správní řízení ve věci pozastavení účinnosti staré vyhlášky. Zastupitelé tak byli nuceni chtě nechtě přijmout vyhlášku novou. Díky časové a legislativní nouzi tak byla poměrně jednohlasně přijata nová vyhláška zavádějící nulovou toleranci na území Jesenice. Jednalo se totiž o nejsnazší řešení, jak se město mohlo vyhnout dalšímu postihu či sporům. Nulová tolerance ale nebyla beze zbytku. Vyhláška totiž obsahovalo přechodné ustanovení umožňující působení jednoho kasina až do roku 2020, tedy do doby než postupně vyprší všechny platné licence umožňující kasinu provozovat výherní automaty i živé hry.

S tím ale příběh okolo regulace hazardu neskončil. Již na srpnovém zastupitelstvu zaznělo, že si někteří zastupitelé/zastupitelky zavedení nulové tolerance nepřejí. I nadále chtěli, aby v obci provozovny hazardu mohly v určité omezené míře existovat. Začala tak příprava další verze vyhlášky, která by znovu povolila provozování hazardu, byť v omezené míře, konkrétně ve dvou lokalitách. V případě, že by vyhláška byla schválena, v Jesenici by mohly po určitý čas existovat kasina tři: dvě na nově vybraných lokalitách a jedno kasino na současné adrese (do roku 2020). Nové kasino by tak mohlo vzniknout naproti obytným domům v Říčanské ulici (v okolí Madety), druhé v lokalitě u silnice vedoucí na Vestec, v prostoru mezi obytnými domy V Roháči a benzinovou stanicí (nadohled mateřské školky Kamarád). Jesenice se tak mohla stát unikátním sídlem s kasinem na každé významnější výpadovce vedoucí z města. Jelikož se dala očekávat bouřlivý odpor části zastupitelů, byla na jejich žádost připravena i alternativní verze udržující stav nulové tolerance i nadále v platnosti. Jen v souladu s nově platnou legislativou (za přečtení stojí důvodová zpráva k návrhům vyhlášky obsahující argumenty, kterou verzi by bylo lepší schválit).

Veřejnost dostala možnost se oficiálně seznámit se záměrem případného zrušení nulové tolerance hazardu na území Jesenice a s možností vzniku dvou nových kasin odpoledne 12. prosince, tedy přibližně 3,5 hodiny před samotným zasedáním zastupitelstva (viz datum zde či příspěvek zde a zde ). I přes to, že část zastupitelstva věděla o záměru znovu povolit provozování hazardu minimálně od srpna 2016 (pokusil jsem se informaci o záměru změny dostat mezi občany skrze zářijové číslo Jesenického kurýru, leč bezúspěšně, text nebyl redakcí otištěn). Naštěstí zastupitelstvo mělo na projednávání i celou řadu dalších důležitých bodů (jako například návrh rozpočtu obce pro rok 2017). Bylo tak zřejmé, že se sporný bod o podobě regulace hazardu nebude dát do 23.00, kdy mělo zastupitelstvo končit, stihnout projednat. Hned zpočátku tak zazněl návrh na přerušení projednávání bodu o hazardu (viz videozáznam) a na jeho projednání v jiný den, konkrétně 20. Prosince. Tedy na předvánoční termín, který řada zastupitelů a zastupitelek kritizovala jako nevhodný. Obzvláště za situace, kdy nebylo patrné, že by projednáním bodu v lednu hrozila nějaká škoda z prodlení.

Celoroční strastiplná cesta regulace hazardu se tak blížila ke svému (prozatímnímu) rozuzlení. 20. prosince tak byly projednávány dvě varianty regulace, každá se svými případnými pozitivními i negativními aspekty na chod obce, nulová tolerance nebo povolení dvou nových kasin. Již od začátku zastupitelstva byli zastánci povolení nových kasin tlačeni do jasné defenzivy, když byly jejich argumenty pro zrušení nulové tolerance postupně borceny protiargumenty ostatních členů zastupitelstva, místních aktivistů i občanů Jesenice, kterým nebyl osud nulové tolerance lhostejný. Postupně se tak argumentace smrskávala na pouhou otázku, jestli město Jesenice potřebuje, respektive chce, několikamiliónový příjem do svého rozpočtu z hazardu či nikoliv. S tím, jak se tento argument stával čím dál osamocenější, byla na tvářích některých zastupitelů a zastupitelek vidět narůstající nejistota v jejich záměru vznik nových kasin proti vůli místních občanů podpořit.

Po hodině a půl zasedání byla vyhlášena krátká pauza, která očividně znamenala zlom. Po jejím skončení jakoby do sálu přišlo nové zastupitelstvo. Ta část, která doposud argumentačně hájila otevření nových kasin, byla jak vyměněná. Z jejich tváří zmizela doposud přítomná tíha, namísto toho se začaly objevovat první úsměvy. A změnilo se i vyjadřování. Z něho začalo být patrné, že plán na otevření nových kasin byl opuštěn (vřele doporučuji zhlédnout záznam zastupitelstva, zvláště pasáže před a po pauze jsou hodně vypovídající).

Naplno se proměna ukázala při samotném hlasování. Jako první se hlasovalo o udržení nulové tolerance a světě div se, její pokračování bylo jednohlasně schváleno. K hlasování o podobě druhé vyhlášky tak vůbec nedošlo. Všechna ta práce a úsilí vynaložené během několika měsíců na přípravu vyhlášky znovu povolující kasina v Jesenici  se tak najednou vypařila jako pára nad hrncem. Až by se chtělo říct, že povolení kasin nemělo nikdy žádnou podporu… Nicméně, z množství energie, které bylo do přípravy vyhlášky vloženo, je patrné, že tomu tak nebylo. Ptáte se, jak je ta názorová změna možná?  Osobně se domnívám, že to je jen zdání. Na zastupitelstvu jsme nejspíše byli svědky ukázkového příkladu politického pragmatismu. Zastánci povolení hazardu si nejspíše uvědomili, že čelí značnému veřejnému tlaku a že by se jim povolení hazardu, značně nepopulární krok, nepříjemně vrátilo v nepříliš vzdálených volbách. Připočtěme si k tomu nejistotu, jestli by pro navrhované povolení hlasovala většina zastupitelstva a jestli by tak hlasování o povolení mělo vůbec šanci na úspěch a tato překvapivá názorová jednotnost nás pak už tolik nepřekvapí…

Buď jak buď. Ve výsledku je pro Jesenici podstatné, že tímto rozhodnutím zastupitelstva se naše obec snad již definitivně (alespoň do konce volebního období…) zařadila po bok sousedních obcí, Průhonic a Dolních Břežan, které na svém území hazard již dříve zakázaly. Nyní tak jen doufejme, že kladný přístup k nulové toleranci hazardu zachová i budoucí vedení Jesenice vzešlé z komunálních voleb v roce 2018!

Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkoval jménem členů a členek základní organizace Strany zelených v Jesenici všem, kteří se proti navrhované změně veřejně postavili. Ať už mnohým zastupitelům/zastupitelkám, kteří dlouhodobě nulovou toleranci prosazovali, tak i místním občanským aktivistům/aktivistkám (včetně našich členů/členek) a mnoha odvážlivcům z řad veřejnosti, kteří se nebáli vyslovit svá nesouhlasná stanoviska s opětovným povolením hazardu. Jen díky této společné snaze se nulovou toleranci na území Jesenice podařilo ubránit!

Mgr. Petr Brož, Ph.D.

Předseda základní organizace Strany zelených v Jesenici

Reklama